Tuesday, October 20, 2009

दु:स्वास


दुसऱ्याचा दु:स्वास करु नये.
[दुसरा तुमचा दु:स्वास करत असला तर त्याला तिसरा/चौथा माना]
[तरीपण अगदी दुसऱ्याचाच दु:स्वास करायचा असला तर करा पण जगाला कळू देवू नका]

No comments:

Post a Comment