Wednesday, October 21, 2009

झोपताना घ्यावयाची काळजी


झोपताना मानेखाली दोन उश्या घेऊ नयेत

No comments:

Post a Comment